Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Opatovská Nová Ves - oficiálna stránka obceHľadať
 
 

Geografické údaje

Katastrálne územie obce Opatovská Nová Ves patrí do geomorfologickej provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, oblasti Lučensko-košická zníženina, celku Juhoslovenská kotlina, podcelku Ipeľská kotlina a jeho dvoch oddielov Čebovská pahorkatina a Hontianske terasy.


GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMERY
Obec patrí z geologicko-litologického hľadiska do územia Juhoslovenskej kotliny, ktorá je budovaná predovšetkým neogénnymi súvrstvami hornín. V ich podloží sa pravdepodobne nachádzajú predterciérne horniny triasu a veporika. Terciérne sedimenty sú v riešenom území tvorené nasledujúcimi typmi sedimentov egeru:

 • vápnité aleurity a íly s piesčitými polohami
 • vápnité aleurity a piesky s polohami ílov, štrkov a slojkami uhlia
 • vápnité piesky a lavice pieskovcov
 • štrky a rozpadavé zlepence

 

V katastrálnom území obce sa nachádzajú nasledovné typy kvartérnych sedimentov:

 • fluviálne sedimenty riečnych nív
 • fluviálne terasové sedimenty
 • deluvio-fluviálne sedimenty
 • eolicko-deluviálne sedimenty
 • eolické sedimenty – vápnité spraše až sprašové hliny

 

Reliéf územia priraďujeme k trom základným typom:

 • Hontianske terasy (148-160 m n. m.) – centrálna časť územia
 • Čebovská pahorkatina – nižší stupeň geomorfologického oddielu ( 150-200 m n. m.) – západná časť územia
 • Čebovská pahorkatina – vyšší stupeň geomorfologického oddielu (100-287 m n. m.) – východná časť územia


KLIMATICKÉ POMERY
Katastrálne územie obce ONV a jeho okolie – teplá klimatická oblasť – mierne zimy a dlhší slnečný svit. Letá sú dlhé teplé a suché, zimy sú krátke, suché, mierne teplé, s krátkym trvaním snehovej prikrývky.


HYDROLOGICKÉ POMERY

  Povrchové vody

Katastrálne územie obce patrí do povodia rieky Ipeľ. Územie je odvodňované tromi potokmi:

 • západná časť – Kosihovským a Selianskym potokom (prítoky Čebovského potoka)
 • stredná a východná časť – Čebovským potokom

Do katastrálneho územia obce zasahuje vodná nádrž Nenince, ktorá bola vybudovaná na  Kosihovskom potoku.

  Podzemné vody

Podľa hydrogeologickej rajonizácie územia Slovenska patrí širšie okolie katastra obce ONV do   hydrogeologického rajónu – Neogén Ipeľskej pahorkatiny. Na území sa nenachádzajú významnejšie pramene a pramenné oblasti, potenciálnym zdrojom podzemnej vody miestneho významu sú len štrkopiesčité fluviálne sedimenty nív a terás potokov.

PEDOLOGICKÉ POMERY
Pôdy územia sa viažu na tri hlavné geologicko-geomorfologické regióny. V západnej a centrálnej časti územia prevládajú kvalitné vysoko až stredne produkčné pôdy vhodné na intenzívnu poľnohospodársku výrobu – najmä pôdy hnedozemného typu na sprašiach a fluvizeme až fluvizeme glejové na fluviálnych nivných sedimentoch. Vo východnej časti územia na neogénnych sedimentoch zasa prevládajú málo kvalitné pôdy charakteru regozemí.    
V rámci katastrálneho územia obce sa vyskytujú nasledovné pôdne typy a pôdne druhy:

 • fluvizeme (modálne a glejové)
 • hnedozeme (luvizemné, pseudoglejové a erodované)
 • regozeme (modálne, pelické)
 • gleje (modálne)

Okrem uvedených pôd sa v rámci katastra obce vyskytujú aj tzv. antropické pôdy. Zaraďujeme ich do dvoch hlavných typov kultizeme a antrozeme (modálne, degradačné).
 


 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka